Staff

Dr. V. P. Kuri


Principal
M.A., M.Ed., M.Phil., Ph.D.

TEACHING STAFF

Smt. A. F. Doddamani


Assistant Professor
M.Sc, M.Ed, M.Phil, K.SLET

Smt. Sujata. S. Pai


Assistant Professor
M.A, M.Ed.

Shri. D. K. Kulkarni


Assistant Professor
M.Sc., M.A., M.Ed.

Shri. S. K. Talawar


Assistant Professor
M.A., M.Ed. (Ph.D)

Shri. J. R. Golihalli


Assistant Professor
M.Sc., M.Ed., K.SLET

Shri Siddappa P.


Assistant Professor
M.A., M.Ed., M.Phil.

Smt. S. G. Bentur


Assistant Professor
M.Sc., M.Ed.

Smt. R. M. Nannoji


Assistant Professor
M.A., M.Ed.

Smt. D. M. Kamat


Assistant Professor
M.A. (Music), Ph.D.

Smt. Richa


Assistant Professor
M.P.E. (Physical Education), M.Phil.

Shri. Prakash


Art Master
DMC/AM

Dhanashri Nagaraj Angadi


Lecturer
M.A., M.Ed.

Buvaneshwari Balappa Patil


Lecturer
M.Sc., M.Ed.

Sanjeev Suresh Karavinakoppa


Lecturer
M.A., M.Ed.

Vaibhav Shivagonda Kothavale


Lecturer
M.A., M.Ed.

NON  TEACHING STAFF

Shri. R. K. Kurubar


Librarian
M.Li.Sc


Smt. Uma Karki


B.Sc, B.Ed.

Shri. M. G. Mulagunda


Office-cum-Account Assistant
B.com

Shri. Basavaraj. D. Angadi


Lab Attendants
10th

Smt. G. S. Navalagatti


Peon
10th

Shri. Chintha Kotesh


Scavanger
7th